Tiêu chuẩn của các loại niêm phong nhựa?

Một số công ty đặt ra yêu cầu các niêm phong nhựa đạt được ISO/PAS 17712?

Để đạt được tiêu chuẩn ISO/PAS 17712 trong đó dụng cụ niêm phong phải trải qua một phần test về độ kéo đứt của sản phẩm. Mặc nhiên các niêm phong nhựa đại đa số đều có lực kéo đứt thấp cho nên sản phẩm niêm phong nhựa đều không thể đạt được tiêu chuẩn ISO/PAS 17712. Do đó, các sản phẩm niêm phong nhựa được sử dụng chủ yếu vào việc niêm phong hàng hóa. Và chất lượng sản phẩm sẽ phụ thuộc vào sự uy tín của nhà sản xuất.

ISO/PAS 17712 (Publicly Available Specification / Đặc điểm kỹ thuật có giá trị chung) là một tiêu chuẩn quốc tế phác thảo mà thiết lập “các thủ tục thống nhất để phân loại, công nhận, và thu hồi công nhận của các dấu niêm phong (seals) công-ten-nơ (container) vận chuyển hàng hóa bằng máy (tàu thủy, tàu hỏa, máy bay,…)”.

ISO/PAS 17712 định nghĩa các loại dấu niêm phong khác nhau có giá trị và mô tả chi tiết các yêu cầu thực hiện chung cho mỗi cấp sản phẩm và bao gồm chi tiết đặc điểm kỹ thuật thử nghiệm. Để định nghĩa có hay không một dấu niêm phong đáp ứng sự tuân thủ C-TPAT, dấu niêm phong phải là chủ đề để ISO chứng minh các thử nghiệm thực hiện.

C-TPAT là một sáng kiến chung của chính phủ và doanh nghiệp Hoa Kỳ được thiết kế để tăng cường an ninh biên giới và chuỗi cung cấp toàn diện. Đây chỉ có thể làm việc thông qua hợp tác thân thiện với các thành viên chủ chốt của chuỗi cung cấp – những nhà nhập khẩu, các hãng vận tải, những người môi giới, các nhà điều hành kho bãi và các nhà sản xuất. Thông qua sáng kiến này, Hải quan yêu cầu các doanh nghiệp đảm bảo tính liêm chính của việc thực hiện an ninh của họ và thông tin hướng dẫn an ninh của họ đối với các đối tác kinh doanh trong chuỗi cung cấp.

Các doanh nghiệp phải tham gia áp dụng C-TPAT, mà có thể được thực hiện theo website của Hải quan Hoa Kỳ. Những hàng hóa lên tàu từ người tham gia C-TPAT sẽ có thể chuyển qua biên giới Hoa Kỳ nhanh hơn những hàng hóa lên tàu từ những thành viên không tham gia, bởi vì Hải quan sẽ đề nghị các lợi ích tiểm ẩn (potential benefits) đối với những thành viên C-TPAT, đặc biệt nhất là giảm số lượng kiểm tra (số lần ở biên giới được giảm). Những người tham gia sẽ ký một thỏa thuận cam kết những hoạt động sau:

 1. Hướng dẫn tự đánh giá toàn diện an ninh chuỗi cung cấp sử dụng hướng dẫn an ninh C-TPAT. Những hướng dẫn có giá trị cho xem xét này ở trên website Hải quan bao gồm các khu vực sau:
  • An ninh thuộc về thủ tục
  • An ninh vật lý
  • An ninh con người
  • Giáo dục và đào tạo
  • Kiểm tra truy cập
  • Các thủ tục kê khai hàng hóa lên tàu
  • An ninh vận chuyển
 1. Đệ trình một bảng câu hỏi sơ lược an ninh chuỗi cung cấp cho Hải quan.
 2. Phát triển và thực hiện một chương trình để tăng cường an ninh thông qua chuỗi cung cấp phù hợp với hướng dẫn C-TPAT.

Thông tin các hướng dẫn C-TPAT đến các công ty khác trong chuỗi cung cấp và công việc với mục đích xây dựng hướng dẫn thành các mối quan hệ với các công ty này.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *